Klauzula informacyjna

Klauzula obowiązku informacyjnego dla uczniów/rodziców/prawnych opiekunów

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) –  informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/prawnych opiekunów jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie z siedzibą   Częstochowska 24   98-320 Osjaków, tel. 43 842 33 17, e-mail: sp.osjakow@wp.pl – reprezentowana przez dyrektora – Hannę Kołodziej;
 2. kontakt z inspektorem danych osobowych możliwy jest pod numerem telefonu: 43 842 33 91
 3. dane osobowe uczniów i rodziców/prawnych opiekunów przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r., poz. 2198 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 4. odbiorcą danych osobowych ucznia/rodzica/prawnego opiekuna może być uprawniony podmiot na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 6. dane będą przechowywane przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Łodzi, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011, Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
 7. rodzicom/prawnym opiekunom ucznia albo pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości pobierania nauki w naszej szkole). Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 8. rodzicom/prawnym opiekunom ucznia albo pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. dane osobowe uczniów/rodziców/prawnych opiekunów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
 10. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w

Klauzulę umieszcza się:

 • na stronie internetowej szkoły                                                                  
 • na tablicy ogłoszeń w szkole
 • na indywidualnych kontach uczniów/rodziców/prawnych opiekunów w  e-Dzienniku Librus
 • w Biuletynie Informacji Publicznej

                                                                                                       DYREKTOR SZKOŁY
                                                                                             Hanna Kołodziej

Skip to content