Informacje dla Rodziców uczniów klas 8 dotyczące Egzaminu Ósmoklasisty w 2023 r.

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się w dniach 23, 24 i 25 maja 2023 roku (odpowiednio wtorek, środa i czwartek). Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Oznacza to, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin odbywa się w formie pisemnej i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego w pierwszym dniu (trwa 120 minut), matematyki (100 minut) i języka obcego nowożytnego (90 minut).

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach 1-8 szkoły podstawowej. Jego wyniki są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych mają pierwszeństwo podczas rekrutacji do wybranych szkół ponadpodstawowych.

Ważne daty dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

 • Do 28 września Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
 • Najpóźniej do 30 września rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
 • Najpóźniej do 17 października Rodzice ucznia (dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) przedkładają Dyrektorowi szkoły opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się (jeżeli dokument nie był złożony wcześniej). Jeżeli dokument zostanie wydany przez Poradnię po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.
 • Najpóźniej do 17 października Rodzice ucznia składają Dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia wydane przez lekarza, uprawniające do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu.
 • Do 21 listopada Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia pisemną informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. Najpóźniej do 24 listopada rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpi po 21 listopada – Dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.
 • Do egzaminu w terminie dodatkowym (12, 13 i 14 czerwca 2023 roku) przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z ważnych przyczyn losowych lub zdrowotnych.
 • Zdający może sprawdzić wyniki, jakie uzyskał na egzaminie z każdego przedmiotu (zarówno wynik ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania) w systemie informatycznym ZIU dostępnym pod adresem : http://wyniki.edu.pl Login oraz hasło do logowania przekazuje zdającemu dyrektor szkoły, w której zdający przystępował do egzaminu ósmoklasisty. Wyniki będą udostępnione w ZIU 3 lipca 2023 roku od godziny 10.00. Do ZIU można się zalogować również za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
 • Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 3 lipca 2023 r. Termin wydania uczniom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty: 6 lipca 2023 r.

Drodzy rodzice:

Jeżeli Państwa dzieci zażywają stale leki i taka konieczność może się zdarzyć podczas egzaminu, to prosimy o dostarczenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia od lekarza o konieczności przyjmowania leku oraz dostarczenie Dyrektorowi szkoły przed egzaminem przyjmowanego leku, najpóźniej do 22 maja 2023 roku do godziny 13.00.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

i OKE:

https://www.oke.poznan.pl/cms,4837,informacje.htm

Warto również odwiedzić stronę:

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/co-o-egzaminie-osmoklasisty-powinni-wiedziec-rodzice

 

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH

 1. Dostosowanie form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających:
 2. rodzaju niepełnosprawności ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność LUB
 3. potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki) –na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
 4. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla uczniów:
 5. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 6. słabowidzących
 7. niewidomych
 8. słabosłyszących i niesłyszących
 9. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 10. z afazją
 11. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
 12. którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (dotyczy egzaminu z języka polskiego i matematyki)
 13. obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 14. z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 15. z zaburzeniem widzenia barw.
 16. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:
 17. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
 18. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
 19. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
 20. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
 21. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
 22. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
 23. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, to:
 24. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
 25. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 26. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 27. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
 28. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się w tym z: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
 29. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów:
  – objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną
  – cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

Rekrutacja ósmoklasisty w 2023 r.

W pierwszym kroku, jeszcze przed egzaminem ósmoklasisty, uczniowie składają wnioski do szkół ponadpodstawowych. Po otrzymaniu zaświadczenia z wynikiem z egzaminu, należy donieść dokument do wybranych przez siebie szkół. Po podaniu przez placówkę listy zakwalifikowanych uczniów, muszą oni złożyć w wybranej przez siebie szkole deklarację woli przyjęcia do szkoły. W tym celu uczniowie muszą dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na tej podstawie szkoły publikują oficjalne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, i zaczyna się etap dodatkowej rekrutacji w przypadku placówek, w których są jeszcze wolne miejsca, który wygląda podobnie jak pierwszy etap.

Inne zasady obowiązują tylko w przypadku szkół, do których należy zdać sprawdziany sprawności fizycznej, testy umiejętności i kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych. Daty tych egzaminów ustalają indywidualnie dyrektorzy szkół. Podobnie, mogą tu obowiązywać inne terminy końca składania dokumentów. Dokładne zasady rekrutacji, w tym terminy sesji dodatkowych ustala szkoła.

Ile punktów może zebrać ósmoklasista w czasie rekrutacji do liceum w 2023 r.?

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych są częściowo zestandaryzowane. Absolwent szkoły podstawowej może zebrać w trakcie rekrutacji 200 punktów, z czego połowa to punkty z egzaminu.

Pozostałe punkty można otrzymać za:

 1. wyniki na świadectwie,
 2. szczególne osiągnięcia oraz
 3. za wolontariat.

W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę i przeliczane na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów, które wskazane są jako punktowane do danej klasy w liceum. Uczeń dostaje za ocenę:

 1. celującą 18 punktów,
 2. bardzo dobrą 17,
 3. dobrą 14 punktów,
 4. dostateczną 8,
 5. dopuszczającą 2 punkty.

Dodatkowo, za świadectwo „z czerwonym paskiem” można otrzymać 7 dodatkowych punktów. 3 punkty otrzymują osoby angażujące się w działania wolontariatu szkolnego

Dodatkowe punkty (od 2 do 10 za jeden, ale nie więcej niż 18 w sumie) można otrzymać za sukcesy w konkursach kuratoryjnych (co najmniej na szczeblu wojewódzkim), konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe.

Ile punktów może uzyskać ósmoklasista w czasie egzaminów w 2023 r.?

Punkty z egzaminu przeliczane są następująco. W sumie za trzy egzaminy można dostać 100 punktów. Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35, natomiast punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

Czy jest limit punktów na egzaminie ósmoklasisty w 2023 r.?

Egzaminu ośmioklasisty nie można nie zdać. Nie ma żadnego ustalonego progu punktowego, który należy osiągnąć podczas testu. Warto też pamiętać o tym, że ile należy otrzymać punktów by dostać się do wybranej przez siebie szkoły, uczniowie dowiedzą się dopiero po zakończeniu całego procesu rekrutacji.

Egzamin ósmoklasisty w 2023 r. – progi do poszczególnych liceów

Na stronach internetowych poszczególnych szkół są najczęściej publikowane progi punktowe z poprzednich lat, ale nie są one w żaden sposób wiążące, a służą tylko zorientowaniu się uczniów przy układaniu listy preferowanych placówek.

Kalkulator punktów

https://waszaedukacja.pl/artykuly/jak-obliczyc-punkty-do-szkoly-sredniej

Skip to content