Dobry start (300+)
Uprzejmie informujemy, iż rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wprowadzające jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko weszło w życie z dniem 1 czerwca 2018r. Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje na dziecko, do ukończenia:
– 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;
– 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje:
– jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

– na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osjakowie ul. Wieluńska 11/8, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start
  2. Załącznik do wniosku 

 

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych – Klauzula obowiązku informacyjnego  

Serdecznie witamy na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie

 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych
ul. Częstochowska 24
98-320 Osjaków
tel./fax 43 842 33 17
email: sp.osjakow@wp.pl

 

Konto Rady Rodziców:
41 9251 1019 0011 0998 2000 0010

Konto żywieniowe:
34 9251 1019 0011 1285 2000 0460
Gmina Osjaków ul. Targowa 26 tel. 438423391
Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Osjakowie